صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.61%