صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.97%