صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.13%