کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.46%