صفحات مرتبط

نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت برنت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.59%