صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.33%