صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.9%