صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت برنت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.44%