صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت برنت

  • نرخ فعلی:79.44
  • بالاترین قیمت روز:79.44
  • پایین ترین قیمت روز:69.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:72.15
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۳:۳۱
  • نرخ روز گذشته:72.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:10.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.24

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت برنت در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت برنت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
79.44 ریال5:43:31
69.09 ریال5:42:33
79.44 ریال5:41:33
69.09 ریال5:39:32
79.44 ریال5:38:31
69.09 ریال5:37:32
79.44 ریال5:36:33
69.09 ریال5:34:35
79.44 ریال5:33:35
69.09 ریال5:30:37
79.44 ریال5:29:31
69.09 ریال4:58:28
71.84 ریال4:56:30
69.09 ریال4:54:30
71.84 ریال4:52:29
69.09 ریال4:51:31
71.84 ریال4:48:28
69.09 ریال4:46:27
71.84 ریال2:59:30
71.96 ریال2:58:32
71.84 ریال2:51:30
71.96 ریال2:50:30
71.84 ریال2:46:28
71.99 ریال2:45:31
71.84 ریال2:44:28
71.96 ریال2:43:28
71.99 ریال2:09:30
71.93 ریال2:08:34
71.94 ریال2:07:32
71.99 ریال2:05:35
71.94 ریال2:03:32
71.99 ریال2:01:34
71.93 ریال2:00:47
71.94 ریال1:53:28
71.98 ریال1:51:29
71.94 ریال1:49:28
71.91 ریال1:47:27
71.94 ریال1:44:30
71.98 ریال1:43:28
71.99 ریال1:42:29
71.98 ریال1:41:27
71.88 ریال1:40:30
71.99 ریال1:38:28
71.91 ریال1:37:31
71.97 ریال1:36:29
71.88 ریال1:35:32
71.92 ریال1:33:31
71.97 ریال1:32:33
71.91 ریال1:31:33
71.98 ریال1:29:28
71.92 ریال1:28:30
71.99 ریال1:27:30
71.88 ریال1:26:28
71.97 ریال1:25:29
71.88 ریال1:24:31
71.98 ریال1:23:30
71.99 ریال1:22:27
71.98 ریال1:21:32
71.99 ریال1:20:30
71.98 ریال1:19:27
71.92 ریال1:18:29
71.98 ریال1:17:28
71.84 ریال1:16:28
71.98 ریال1:14:29
71.91 ریال1:13:26
71.99 ریال1:12:30
71.85 ریال1:11:28
71.87 ریال1:10:31
71.84 ریال1:08:28
71.85 ریال1:07:29
71.84 ریال1:03:29
71.85 ریال1:02:31
71.84 ریال0:59:31
71.92 ریال0:58:28
71.84 ریال0:56:30
71.92 ریال0:55:29
71.91 ریال0:53:28
71.92 ریال0:52:29
72.01 ریال0:50:29
72.05 ریال0:49:29
71.92 ریال0:48:29
71.91 ریال0:47:27
72.01 ریال0:44:30
72.05 ریال0:43:28
72.07 ریال0:42:30
72.01 ریال0:41:28
72.07 ریال0:38:29
72.05 ریال0:37:30
72.01 ریال0:33:30
72.15 ریال0:32:32
72.07 ریال0:31:29
72.05 ریال0:30:37
72.17 ریال0:29:28
72.15 ریال0:28:29
72.1 ریال0:27:29
72.07 ریال0:26:27
72.15 ریال0:25:29
72.07 ریال0:24:31
72.17 ریال0:23:28
72.18 ریال0:22:29
72.1 ریال0:21:32
72.17 ریال0:20:33
72.08 ریال0:19:28
72.18 ریال0:18:28
72.09 ریال0:17:29
72.18 ریال0:16:31
72.08 ریال0:15:32
72.18 ریال0:14:30
72.17 ریال0:12:30
72.09 ریال0:10:32
72.18 ریال0:08:32
72.08 ریال0:07:33
72.18 ریال0:06:31
72.09 ریال0:04:38
72.15 ریال0:03:38
نظرات