صفحات مرتبط

نفت برنت

  • نرخ فعلی:76.31
  • بالاترین قیمت روز:76.43
  • پایین ترین قیمت روز:76.18
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:76.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۹:۳۲
  • نرخ روز گذشته:76.32
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
76.31 ریال0:59:32
76.29 ریال0:58:36
76.28 ریال0:58:25
76.29 ریال0:58:21
76.28 ریال0:56:44
76.25 ریال0:56:21
76.26 ریال0:56:09
76.25 ریال0:53:17
76.27 ریال0:53:05
76.28 ریال0:52:28
76.29 ریال0:50:47
76.28 ریال0:50:43
76.29 ریال0:50:39
76.28 ریال0:50:10
76.29 ریال0:49:53
76.28 ریال0:49:41
76.29 ریال0:49:21
76.31 ریال0:48:42
76.29 ریال0:48:27
76.3 ریال0:48:18
76.31 ریال0:47:29
76.29 ریال0:47:25
76.31 ریال0:47:21
76.29 ریال0:47:04
76.31 ریال0:46:53
76.34 ریال0:46:33
76.32 ریال0:46:17
76.31 ریال0:46:08
76.27 ریال0:45:34
76.28 ریال0:45:23
76.27 ریال0:45:19
76.26 ریال0:45:14
76.22 ریال0:45:06
76.23 ریال0:44:37
76.25 ریال0:42:37
76.27 ریال0:42:33
76.26 ریال0:42:29
76.27 ریال0:42:21
76.28 ریال0:42:18
76.27 ریال0:41:48
76.25 ریال0:41:36
76.22 ریال0:40:11
76.23 ریال0:39:29
76.22 ریال0:38:40
76.21 ریال0:38:36
76.22 ریال0:38:21
76.21 ریال0:38:17
76.19 ریال0:37:55
76.18 ریال0:37:47
76.19 ریال0:36:49
76.22 ریال0:36:45
76.23 ریال0:36:14
76.22 ریال0:34:39
76.23 ریال0:34:24
76.22 ریال0:34:20
76.23 ریال0:34:12
76.25 ریال0:31:53
76.27 ریال0:31:37
76.28 ریال0:31:29
76.27 ریال0:31:21
76.26 ریال0:31:13
76.25 ریال0:31:05
76.26 ریال0:30:57
76.25 ریال0:30:40
76.28 ریال0:30:32
76.26 ریال0:30:24
76.25 ریال0:30:20
76.34 ریال0:30:16
76.32 ریال0:30:11
76.34 ریال0:29:05
76.35 ریال0:28:57
76.34 ریال0:28:23
76.32 ریال0:27:25
76.31 ریال0:27:22
76.32 ریال0:27:18
76.31 ریال0:27:14
76.32 ریال0:27:09
76.34 ریال0:26:55
76.35 ریال0:26:28
76.37 ریال0:26:24
76.35 ریال0:26:21
76.37 ریال0:24:47
76.35 ریال0:24:43
76.36 ریال0:24:39
76.37 ریال0:23:50
76.38 ریال0:21:27
76.4 ریال0:20:48
76.39 ریال0:20:36
76.4 ریال0:20:20
76.38 ریال0:17:42
76.39 ریال0:17:38
76.38 ریال0:17:29
76.39 ریال0:17:25
76.38 ریال0:16:58
76.4 ریال0:16:46
76.41 ریال0:15:15
76.4 ریال0:14:41
76.41 ریال0:13:55
76.4 ریال0:13:32
76.41 ریال0:12:25
76.4 ریال0:12:21
76.41 ریال0:12:17
76.4 ریال0:11:09
76.41 ریال0:10:20
76.42 ریال0:09:42
76.41 ریال0:08:41
76.4 ریال0:08:17
76.41 ریال0:07:40
76.4 ریال0:05:41
76.41 ریال0:05:11
76.4 ریال0:03:05
76.42 ریال0:02:48
76.43 ریال0:02:44
76.41 ریال0:02:10
76.4 ریال0:01:53
نظرات