کالایاب
شاخص یاب

EGX 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 139.21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.63%