شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0557
  • بالاترین قیمت روز:0.056
  • پایین ترین قیمت روز:0.0557
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0557
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.0558
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0557 ریال9:44:14
0.056 ریال9:39:16
0.0558 ریال9:38:14
0.0557 ریال9:22:13
0.0558 ریال9:21:17
0.0557 ریال9:18:16
0.0558 ریال9:12:17
0.0557 ریال9:11:14
0.0558 ریال9:10:14
0.0557 ریال9:08:13
0.0558 ریال9:00:25
0.0557 ریال8:59:12
0.0558 ریال8:58:13
0.0557 ریال8:55:14
0.0558 ریال8:53:13
0.0557 ریال8:49:13
0.0558 ریال8:44:12
0.0557 ریال8:43:13
0.0558 ریال8:30:19
0.0557 ریال8:22:14
0.0558 ریال8:21:14
0.0557 ریال8:19:12
0.0558 ریال8:15:17
0.0557 ریال8:13:13
0.0558 ریال8:06:15
0.0557 ریال7:56:12
0.0558 ریال7:55:13
0.0557 ریال7:54:15
0.0558 ریال7:53:12
0.0557 ریال7:50:16
0.0558 ریال7:46:12
0.0557 ریال7:41:12
0.0558 ریال7:40:14
0.0557 ریال7:39:14
0.0558 ریال7:38:11
0.0557 ریال7:37:12
0.0558 ریال7:36:16
0.0557 ریال7:34:14
0.0558 ریال7:33:16
0.0557 ریال7:23:12
0.0558 ریال7:03:16
0.0557 ریال6:58:11
0.0558 ریال6:53:12
0.0557 ریال6:49:12
0.0558 ریال6:48:14
0.0557 ریال6:44:12
0.0558 ریال6:42:14
0.0557 ریال6:40:14
0.0558 ریال6:38:12
0.0557 ریال6:35:12
0.0558 ریال6:34:11
0.0557 ریال6:27:13
0.0558 ریال6:26:14
0.0557 ریال6:25:12
0.0558 ریال6:19:10
0.0557 ریال6:17:11
0.0558 ریال6:16:55
0.0557 ریال6:09:13
0.0558 ریال6:08:12
0.0557 ریال6:01:13
0.0558 ریال6:00:24
0.0557 ریال5:58:12
0.0558 ریال5:57:14
0.0557 ریال5:56:10
0.0558 ریال5:54:14
0.0557 ریال5:49:11
0.0558 ریال5:48:13
0.0557 ریال5:39:14
0.0558 ریال5:36:13
0.0557 ریال5:31:11
0.0558 ریال5:29:11
0.0557 ریال5:26:11
0.0558 ریال5:25:11
0.0557 ریال5:19:10
0.0558 ریال5:15:15
0.0557 ریال4:55:11
0.0558 ریال4:50:13
0.0557 ریال4:47:10
0.0558 ریال4:44:09
0.0557 ریال4:41:10
0.0558 ریال4:38:10
0.0557 ریال4:37:10
0.0558 ریال4:36:12
0.0557 ریال4:34:09
0.0558 ریال4:33:13
0.0557 ریال4:31:10
0.0558 ریال4:27:12
0.0557 ریال4:25:11
0.0558 ریال4:21:12
0.0557 ریال4:19:09
0.0558 ریال4:18:12
0.0557 ریال4:14:09
0.0558 ریال4:13:09
0.0557 ریال4:08:10
0.0558 ریال4:07:10
0.0557 ریال4:06:12
0.0558 ریال4:05:11
0.0557 ریال4:04:11
0.0558 ریال4:02:12
0.0557 ریال4:00:23
0.0558 ریال3:58:09
0.0557 ریال3:44:09
0.0558 ریال3:42:12
0.0557 ریال3:41:09
0.0558 ریال3:37:09
0.0557 ریال3:33:11
0.0558 ریال3:30:13
0.0557 ریال3:26:09
0.0558 ریال3:20:11
0.0557 ریال3:18:10
0.0558 ریال3:12:10
0.0557 ریال3:10:11
0.0558 ریال3:08:09
0.0557 ریال3:06:11
0.0558 ریال3:01:09
0.0557 ریال2:59:08
0.0558 ریال2:26:08
0.0557 ریال2:25:10
0.0558 ریال2:23:08
0.0557 ریال2:22:08
0.0558 ریال2:20:10
0.0557 ریال2:18:11
0.0558 ریال2:16:09
0.0557 ریال2:13:08
0.0558 ریال2:04:08
0.0557 ریال1:58:08
0.0558 ریال1:57:11
0.0557 ریال1:50:13
0.0558 ریال1:48:10
0.0557 ریال1:43:08
0.0558 ریال1:41:08
0.0557 ریال1:35:09
0.0558 ریال1:33:11
0.0557 ریال1:29:08
0.0558 ریال1:27:10
0.0557 ریال1:25:08
0.0558 ریال1:23:08
0.0557 ریال1:21:10
0.0558 ریال1:19:07
0.0557 ریال1:16:07
0.0558 ریال1:11:07
0.0557 ریال1:10:09
0.0558 ریال1:08:07
0.0557 ریال1:01:08
0.0558 ریال0:59:07
0.0557 ریال0:58:07
0.0558 ریال0:56:07
0.0557 ریال0:55:09
0.0558 ریال0:54:10
0.0557 ریال0:52:07
0.0558 ریال0:51:10
0.0557 ریال0:50:10
0.0558 ریال0:44:08
0.0557 ریال0:43:07
0.0558 ریال0:38:07
0.0557 ریال0:37:07
0.0558 ریال0:35:09
0.0557 ریال0:30:12
0.0558 ریال0:29:07
0.0557 ریال0:28:08
0.0558 ریال0:26:08
0.0557 ریال0:23:07
0.0558 ریال0:22:07
0.0557 ریال0:21:08
0.0558 ریال0:20:09
0.0557 ریال0:19:07
0.0558 ریال0:18:09
0.0557 ریال0:14:07
0.0558 ریال0:13:07
0.0557 ریال0:12:10
0.0558 ریال0:11:07
0.0557 ریال0:07:07
0.0558 ریال0:05:08
0.0557 ریال0:03:10
نظرات