شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0559
  • بالاترین قیمت روز:0.0562
  • پایین ترین قیمت روز:0.0557
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.056
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.0559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0559 ریال17:38:15
0.0558 ریال16:59:16
0.0557 ریال16:58:16
0.0559 ریال16:44:17
0.0558 ریال16:43:16
0.0557 ریال16:42:19
0.0558 ریال16:30:27
0.0559 ریال16:23:16
0.0558 ریال15:55:16
0.0559 ریال15:54:19
0.0558 ریال15:53:15
0.0559 ریال15:50:19
0.0562 ریال15:48:20
0.0559 ریال15:47:15
0.0561 ریال15:45:23
0.0559 ریال15:39:19
0.0558 ریال15:38:15
0.0559 ریال15:35:18
0.0558 ریال15:30:24
0.0559 ریال15:16:16
0.0558 ریال15:13:16
0.0559 ریال14:45:20
0.056 ریال14:44:15
0.0559 ریال14:43:15
0.0558 ریال14:13:15
0.0559 ریال13:52:14
0.0558 ریال13:30:24
0.0559 ریال13:22:14
0.0558 ریال13:20:22
0.0559 ریال13:19:14
0.0558 ریال12:55:18
0.0559 ریال12:51:20
0.0558 ریال12:43:15
0.0559 ریال12:31:17
0.0558 ریال12:23:14
0.0559 ریال12:22:14
0.0558 ریال12:19:13
0.0559 ریال12:09:18
0.0558 ریال12:07:14
0.0559 ریال12:02:13
0.0558 ریال11:54:18
0.0559 ریال11:31:14
0.0558 ریال11:27:18
0.0559 ریال11:23:14
0.0558 ریال11:17:14
0.0559 ریال10:51:16
0.056 ریال10:50:17
0.0561 ریال10:47:13
0.0562 ریال10:45:17
0.0561 ریال10:32:12
0.0562 ریال10:31:14
0.0561 ریال10:30:20
0.0562 ریال10:29:12
0.0561 ریال10:26:13
0.0562 ریال10:24:15
0.0561 ریال10:20:15
0.0562 ریال10:16:13
0.0561 ریال10:15:17
0.0562 ریال10:14:13
0.0561 ریال10:13:11
0.0562 ریال9:13:12
0.0561 ریال9:12:17
0.0562 ریال9:09:15
0.0561 ریال9:07:12
0.0562 ریال9:05:13
0.0561 ریال9:04:11
0.0562 ریال9:03:16
0.0561 ریال7:46:11
0.0562 ریال7:43:11
0.0561 ریال7:41:11
0.0562 ریال7:36:15
0.0561 ریال7:35:13
0.0562 ریال7:29:11
0.0561 ریال7:25:12
0.0562 ریال7:23:10
0.0561 ریال7:20:14
0.0562 ریال7:17:11
0.0561 ریال7:13:10
0.0562 ریال7:10:14
0.0561 ریال7:06:14
0.0562 ریال7:04:10
0.0561 ریال7:03:14
0.0562 ریال7:02:10
0.0561 ریال7:00:22
0.0562 ریال6:57:14
0.0561 ریال6:55:12
0.0562 ریال6:53:11
0.0561 ریال6:52:10
0.0562 ریال6:42:31
0.0561 ریال6:41:14
0.0562 ریال6:32:31
0.0561 ریال6:31:12
0.0562 ریال6:30:19
0.0561 ریال6:29:11
0.0562 ریال6:17:57
0.0561 ریال6:16:28
0.0562 ریال6:04:55
0.0561 ریال6:02:10
0.0562 ریال6:00:19
0.0561 ریال5:59:11
0.0562 ریال5:27:14
0.0561 ریال5:23:10
0.0562 ریال5:14:10
0.0561 ریال5:08:10
0.0562 ریال5:07:09
0.0561 ریال5:05:12
0.0562 ریال5:04:10
0.0561 ریال4:42:12
0.056 ریال2:25:09
0.0559 ریال2:23:08
0.056 ریال2:18:10
0.0559 ریال1:44:08
0.056 ریال1:41:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات