شاخص یاب

پوند مصر / دلار

  • نرخ فعلی:0.0559
  • بالاترین قیمت روز:0.0567
  • پایین ترین قیمت روز:0.0557
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۱:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.0559
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند مصر / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0559 ریال19:51:11
0.056 ریال19:50:10
0.0558 ریال19:33:11
0.0559 ریال19:32:10
0.0558 ریال19:26:08
0.0559 ریال19:25:09
0.0558 ریال19:22:09
0.0559 ریال19:14:09
0.0558 ریال19:00:17
0.0559 ریال18:58:08
0.056 ریال18:56:09
0.0558 ریال18:42:11
0.0557 ریال18:40:11
0.0558 ریال18:35:09
0.0557 ریال18:34:09
0.0558 ریال18:24:11
0.0559 ریال18:23:08
0.0558 ریال18:22:08
0.0559 ریال18:15:13
0.0557 ریال18:14:08
0.0559 ریال18:03:11
0.0558 ریال17:52:08
0.0559 ریال17:40:11
0.0562 ریال17:38:08
0.0559 ریال17:24:11
0.0558 ریال17:07:08
0.0557 ریال17:05:10
0.0559 ریال16:21:13
0.0558 ریال16:13:09
0.0557 ریال16:12:11
0.0558 ریال15:46:09
0.0559 ریال15:42:11
0.0558 ریال15:38:08
0.0561 ریال15:35:09
0.0558 ریال14:57:12
0.0559 ریال14:48:13
0.056 ریال14:47:08
0.0558 ریال14:43:09
0.0559 ریال14:40:12
0.0558 ریال14:17:09
0.0559 ریال14:15:13
0.0558 ریال14:07:09
0.0559 ریال14:05:10
0.0558 ریال13:54:11
0.0559 ریال13:49:08
0.0558 ریال13:48:12
0.0559 ریال13:40:11
0.0558 ریال13:29:09
0.0559 ریال13:21:12
0.0558 ریال13:04:09
0.0559 ریال12:51:11
0.0558 ریال12:49:09
0.0559 ریال12:47:09
0.0558 ریال12:41:08
0.0559 ریال12:36:11
0.0558 ریال12:33:13
0.0559 ریال12:23:08
0.0558 ریال12:07:08
0.0559 ریال12:04:09
0.0558 ریال12:00:19
0.0559 ریال11:56:09
0.0558 ریال11:53:08
0.0559 ریال11:51:11
0.0558 ریال11:48:11
0.0559 ریال10:51:11
0.0558 ریال10:47:09
0.0559 ریال10:43:09
0.056 ریال10:42:11
0.0559 ریال10:31:10
0.0558 ریال10:29:10
0.0559 ریال10:25:10
0.0558 ریال10:24:11
0.0559 ریال10:19:09
0.0558 ریال10:18:12
0.0559 ریال10:11:08
0.0558 ریال10:09:11
0.0559 ریال10:07:09
0.0558 ریال10:06:11
0.0559 ریال10:03:13
0.0558 ریال7:58:09
0.0559 ریال7:55:10
0.0558 ریال7:49:09
0.0559 ریال7:48:12
0.0558 ریال7:47:09
0.0559 ریال7:46:08
0.0558 ریال7:45:12
0.0559 ریال7:44:09
0.0558 ریال7:42:13
0.0559 ریال7:40:11
0.0558 ریال7:38:09
0.0559 ریال7:28:08
0.0558 ریال7:26:08
0.0559 ریال7:25:09
0.0558 ریال7:22:08
0.0559 ریال7:18:10
0.0558 ریال7:17:08
0.0559 ریال4:33:11
0.0567 ریال4:32:08
0.0566 ریال4:28:08
0.0567 ریال4:27:10
0.0566 ریال4:19:07
0.0567 ریال4:14:07
0.0559 ریال4:12:10
0.0567 ریال4:06:10
0.0566 ریال4:04:07
0.0567 ریال3:59:07
0.0566 ریال3:56:08
0.0567 ریال3:53:07
0.0566 ریال3:50:09
0.0567 ریال3:48:10
0.0559 ریال3:45:11
0.0567 ریال3:38:07
0.0559 ریال3:37:08
0.0567 ریال3:35:08
0.0566 ریال3:34:08
0.0567 ریال3:28:07
0.0559 ریال3:26:07
0.0567 ریال3:09:10
0.0566 ریال3:07:07
0.0567 ریال2:57:11
0.0559 ریال2:56:08
0.0567 ریال2:49:07
0.0559 ریال2:48:11
0.0567 ریال2:17:07
0.0559 ریال2:16:07
0.0567 ریال1:32:08
نظرات