صفحات مرتبط
شاخص یاب

Dow 30

  • نرخ فعلی:24461.7
  • بالاترین قیمت روز:24476.64
  • پایین ترین قیمت روز:24408.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:24,428.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۳۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:24,464.07
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.37

نمودار کندل استیک Dow 30 در روز جاری

نمودار کندل استیک Dow 30 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24,461.7 ریال0:36:27
24,454.42 ریال0:35:51
24,461.7 ریال0:33:29
24,462.46 ریال0:32:28
24,461.84 ریال0:31:28
24,458.79 ریال0:30:30
24,464.32 ریال0:29:27
24,467.93 ریال0:28:31
24,476.64 ریال0:27:26
24,473.45 ریال0:26:25
24,464.12 ریال0:25:28
24,468.28 ریال0:24:27
24,467.45 ریال0:23:25
24,469.56 ریال0:22:26
24,459.98 ریال0:21:28
24,455.24 ریال0:20:27
24,444.01 ریال0:19:25
24,437.53 ریال0:18:27
24,424.92 ریال0:17:26
24,422.11 ریال0:16:26
24,408.13 ریال0:15:31
24,410.51 ریال0:14:27
24,416.69 ریال0:13:26
24,415.36 ریال0:12:29
24,415.51 ریال0:11:24
24,430.21 ریال0:10:27
24,416.45 ریال0:09:24
24,421.11 ریال0:08:26
24,429.06 ریال0:07:25
24,429.97 ریال0:06:25
24,427.26 ریال0:05:35
24,431.5 ریال0:05:30
24,428.97 ریال0:04:28
نظرات