صفحات مرتبط

Dow 30

  • نرخ فعلی:24664.89
  • بالاترین قیمت روز:24697.84
  • پایین ترین قیمت روز:24664.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18.54
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:24,697.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۴:۳۲
  • نرخ روز گذشته:24,634.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:29.9

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24,664.89 ریال0:44:32
24,669.49 ریال0:25:52
24,688.03 ریال0:14:36
24,697.84 ریال0:07:44
نظرات