کالایاب
شاخص یاب

DNB Teknologi NOK

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.264 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 83.264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.92%