شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DNB Teknologi NOK

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 43.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 122.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75%