کالایاب
شاخص یاب

DNB Global indeks NOK

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.293 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.293 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%