شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DNB Global indeks NOK

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.248 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 339 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.72%