شاخص یاب

کرون دانمارک / دلار

  • نرخ فعلی:0.1538
  • بالاترین قیمت روز:0.1548
  • پایین ترین قیمت روز:0.1537
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1542
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1543
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک کرون دانمارک / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1538 ریال18:14:15
0.1537 ریال18:13:15
0.1538 ریال17:57:18
0.1539 ریال17:56:15
0.1538 ریال17:34:14
0.1539 ریال17:32:15
0.1538 ریال17:25:15
0.1537 ریال17:24:17
0.1538 ریال17:09:18
0.1539 ریال17:08:15
0.1538 ریال17:07:15
0.1539 ریال17:02:16
0.1538 ریال16:54:17
0.1539 ریال16:43:14
0.1538 ریال16:34:13
0.1539 ریال16:32:15
0.154 ریال16:12:18
0.1541 ریال16:10:17
0.154 ریال16:09:18
0.1541 ریال16:08:16
0.154 ریال16:04:14
0.1541 ریال16:02:16
0.154 ریال15:37:14
0.1541 ریال15:28:15
0.154 ریال15:27:19
0.1541 ریال15:24:18
0.1542 ریال15:23:15
0.1541 ریال15:14:14
0.1542 ریال15:13:14
0.1541 ریال14:48:19
0.1542 ریال14:43:14
0.1541 ریال14:35:15
0.1542 ریال14:25:16
0.1543 ریال14:24:18
0.1542 ریال14:12:17
0.1541 ریال14:06:16
0.1542 ریال14:00:29
0.1541 ریال13:59:15
0.1542 ریال13:54:17
0.1543 ریال13:53:14
0.1542 ریال13:52:14
0.1543 ریال13:50:19
0.1542 ریال13:49:14
0.1543 ریال13:48:16
0.1542 ریال13:43:13
0.1541 ریال13:42:17
0.1542 ریال13:34:13
0.1541 ریال13:33:18
0.1542 ریال13:21:16
0.1543 ریال12:22:13
0.1544 ریال12:07:12
0.1543 ریال12:05:14
0.1544 ریال11:58:13
0.1545 ریال11:57:17
0.1544 ریال11:56:14
0.1545 ریال11:32:16
0.1546 ریال11:21:17
0.1547 ریال11:03:17
0.1548 ریال10:47:13
0.1547 ریال10:46:12
0.1548 ریال10:40:16
0.1547 ریال10:16:13
0.1546 ریال9:52:13
0.1545 ریال9:49:12
0.1546 ریال9:46:12
0.1545 ریال9:41:12
0.1544 ریال9:40:14
0.1543 ریال9:32:13
0.1542 ریال9:30:19
0.1543 ریال9:27:15
0.1542 ریال9:18:14
0.1543 ریال9:16:12
0.1542 ریال9:07:12
0.1543 ریال9:05:13
0.1542 ریال9:04:12
0.1543 ریال8:55:13
0.1542 ریال8:36:14
0.1543 ریال8:35:11
0.1542 ریال8:27:14
0.1543 ریال6:49:10
0.1542 ریال5:19:09
0.1541 ریال5:08:09
0.1542 ریال5:03:13
0.1541 ریال4:37:10
0.1542 ریال4:34:09
0.1541 ریال4:00:16
0.1542 ریال3:58:08
0.1541 ریال3:57:11
0.1542 ریال3:44:09
0.1543 ریال3:40:10
0.1542 ریال3:34:08
0.1543 ریال3:33:11
0.1542 ریال2:54:10
0.1543 ریال2:51:11
0.1542 ریال2:50:10
0.1543 ریال2:47:08
0.1542 ریال2:44:07
0.1543 ریال2:42:11
0.1542 ریال2:40:09
0.1543 ریال2:38:08
0.1542 ریال2:37:08
0.1543 ریال2:32:08
0.1542 ریال2:20:10
نظرات