شاخص یاب

DJ Shanghai

  • نرخ فعلی:362.26
  • بالاترین قیمت روز:362.57
  • پایین ترین قیمت روز:360.63
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.68
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:361.79
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:360.76
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.5

نمودار کندل استیک DJ Shanghai در روز جاری

نمودار کندل استیک DJ Shanghai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
362.26 ریال10:31:16
362.11 ریال10:27:15
362.06 ریال10:26:13
361.97 ریال10:25:16
361.9 ریال10:24:14
361.81 ریال10:23:14
361.78 ریال10:22:14
361.75 ریال10:21:14
361.68 ریال10:20:16
361.63 ریال10:19:14
361.54 ریال10:18:13
361.48 ریال10:17:13
361.45 ریال10:16:13
361.41 ریال10:15:17
361.18 ریال10:05:14
361.16 ریال10:04:13
361.06 ریال10:03:13
361.05 ریال10:02:14
361.01 ریال10:01:13
360.95 ریال10:00:19
361.02 ریال9:59:14
361.12 ریال9:58:14
361.1 ریال9:57:14
361.06 ریال9:56:13
361.1 ریال9:55:15
361.09 ریال9:54:14
361.13 ریال9:53:14
361.07 ریال9:52:14
361.06 ریال9:50:15
361.15 ریال9:49:13
361.19 ریال9:48:13
361.23 ریال9:47:14
361.24 ریال9:46:13
361.35 ریال9:45:14
361.41 ریال9:44:14
361.31 ریال9:43:15
361.26 ریال9:42:14
361.16 ریال9:41:14
361 ریال9:36:15
360.92 ریال9:35:15
360.84 ریال9:34:13
360.65 ریال9:33:12
360.63 ریال9:32:14
360.75 ریال9:31:15
360.86 ریال9:30:16
360.9 ریال9:29:13
360.89 ریال9:28:13
360.85 ریال9:27:14
360.84 ریال9:26:13
360.9 ریال9:25:14
361.02 ریال9:24:14
361.06 ریال9:23:14
361.34 ریال9:22:12
361.36 ریال9:21:13
361.37 ریال9:20:14
361.44 ریال9:19:12
361.43 ریال9:18:13
361.4 ریال9:17:13
361.44 ریال9:16:13
361.46 ریال9:15:14
361.68 ریال9:14:12
361.65 ریال9:13:12
361.58 ریال9:12:13
361.49 ریال9:11:12
361.45 ریال9:10:15
361.5 ریال9:09:13
361.54 ریال9:08:12
361.6 ریال9:06:13
361.61 ریال9:05:14
361.53 ریال9:04:13
361.58 ریال9:03:13
361.64 ریال9:02:13
361.57 ریال9:01:14
361.61 ریال9:00:16
361.6 ریال8:59:13
361.55 ریال8:58:12
361.54 ریال8:57:13
361.48 ریال8:56:13
361.51 ریال8:55:13
361.45 ریال8:54:13
361.44 ریال8:53:12
361.55 ریال8:52:12
361.59 ریال8:51:13
361.74 ریال8:50:13
361.77 ریال8:49:12
361.79 ریال8:48:13
361.76 ریال8:47:12
361.79 ریال8:46:12
361.75 ریال8:45:14
361.78 ریال8:44:12
361.72 ریال8:43:12
361.78 ریال8:42:13
361.88 ریال8:41:12
361.91 ریال8:40:14
361.85 ریال8:39:13
361.82 ریال8:38:12
361.77 ریال8:37:11
361.87 ریال8:36:12
361.82 ریال8:35:13
361.71 ریال8:33:12
361.75 ریال8:32:13
361.86 ریال8:31:12
361.88 ریال7:01:13
361.89 ریال7:00:15
361.87 ریال6:59:12
361.82 ریال6:58:11
362.08 ریال6:57:12
362.28 ریال6:56:12
362.26 ریال6:55:13
362.32 ریال6:54:14
362.39 ریال6:53:14
362.41 ریال6:52:12
362.39 ریال6:51:12
362.23 ریال6:50:14
362.12 ریال6:49:17
362.27 ریال6:48:12
362.28 ریال6:47:11
362.19 ریال6:46:12
361.67 ریال6:45:12
361.48 ریال6:44:11
361.2 ریال6:43:12
361.18 ریال6:41:45
361.16 ریال6:40:50
361.2 ریال6:40:01
361.22 ریال6:39:26
361.38 ریال6:37:52
361.34 ریال6:36:35
361.42 ریال6:36:05
361.37 ریال6:34:46
361.14 ریال6:34:16
361.24 ریال6:32:08
361.31 ریال6:31:18
361.28 ریال6:29:12
361.36 ریال6:28:12
361.17 ریال6:27:11
361.21 ریال6:26:13
361.2 ریال6:25:12
361.1 ریال6:24:13
361.04 ریال6:23:12
361 ریال6:22:12
360.93 ریال6:21:14
361.01 ریال6:21:10
361.09 ریال6:19:23
361.12 ریال6:19:17
361.19 ریال6:19:11
361.15 ریال6:16:44
361.18 ریال6:16:10
361.23 ریال6:14:21
361.29 ریال6:14:05
361.36 ریال6:14:02
361.25 ریال6:11:42
361.28 ریال6:11:39
361.29 ریال6:11:35
361.34 ریال6:08:13
361.32 ریال6:07:12
361.39 ریال6:06:12
361.55 ریال6:05:13
361.51 ریال6:04:15
361.6 ریال6:02:13
361.53 ریال6:01:11
361.25 ریال6:00:15
361.24 ریال5:59:15
361.27 ریال5:58:12
361.13 ریال5:57:12
361 ریال5:56:13
360.96 ریال5:55:12
361.18 ریال5:54:16
361.2 ریال5:53:11
361.32 ریال5:52:13
361.41 ریال5:51:12
361.28 ریال5:50:15
361.38 ریال5:49:11
361.42 ریال5:48:13
361.31 ریال5:47:11
361.4 ریال5:46:12
361.41 ریال5:45:13
361.35 ریال5:44:13
361.42 ریال5:43:11
361.47 ریال5:42:12
361.4 ریال5:41:12
361.41 ریال5:40:13
361.47 ریال5:39:12
361.54 ریال5:38:12
361.7 ریال5:37:12
361.73 ریال5:36:13
361.83 ریال5:35:12
361.96 ریال5:34:12
361.95 ریال5:33:13
362 ریال5:32:12
362.01 ریال5:31:13
361.64 ریال5:30:17
361.58 ریال5:29:12
361.43 ریال5:28:12
361.5 ریال5:27:13
361.65 ریال5:26:12
361.63 ریال5:25:13
361.75 ریال5:24:11
361.68 ریال5:23:12
361.73 ریال5:22:12
361.8 ریال5:21:12
361.44 ریال5:20:14
361.67 ریال5:19:12
361.96 ریال5:18:13
362.03 ریال5:17:13
361.87 ریال5:16:12
361.99 ریال5:15:13
362.09 ریال5:14:12
362.2 ریال5:13:12
362.34 ریال5:12:16
362.57 ریال5:11:13
362.43 ریال5:10:14
362.52 ریال5:09:13
361.84 ریال5:08:11
361.77 ریال5:07:12
361.88 ریال5:06:12
361.8 ریال5:05:14
362.09 ریال5:04:12
362 ریال5:03:11
361.6 ریال5:02:13
361.79 ریال5:01:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات