کالایاب
شاخص یاب

Discovery

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,503 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.3%