شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.69%