شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Direxion Daily Developed Markets Bull 3X

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.87%