دلار برابر راند آفریقای جنوبی

  • نرخ فعلی:13.2698
  • بالاترین قیمت روز:13.28
  • پایین ترین قیمت روز:13.2066
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.43%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.2325
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۰
  • نرخ روز گذشته:13.2257
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0441

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.2698 ریال16:20:38
13.28 ریال16:15:39
13.2665 ریال16:10:39
13.258 ریال15:55:36
13.2557 ریال15:50:46
13.258 ریال15:45:45
13.2539 ریال15:40:40
13.2481 ریال15:35:43
13.2494 ریال15:30:43
13.2471 ریال15:25:38
13.25 ریال15:20:38
13.2487 ریال15:15:40
13.2527 ریال15:10:42
13.2365 ریال15:05:38
13.2399 ریال15:00:40
13.2411 ریال14:55:43
13.2346 ریال14:50:37
13.2317 ریال14:45:41
13.2305 ریال14:40:40
13.2337 ریال14:35:40
13.2357 ریال14:30:47
13.237 ریال14:25:36
13.2412 ریال14:20:42
13.2429 ریال14:10:39
13.2376 ریال14:05:39
13.2464 ریال14:00:45
13.25 ریال13:58:36
13.2508 ریال13:30:36
13.2333 ریال13:18:31
13.2417 ریال13:13:43
13.2443 ریال13:05:42
13.2407 ریال13:00:41
13.2438 ریال12:55:32
13.2437 ریال12:50:43
13.236 ریال12:45:36
13.2409 ریال12:40:38
13.2547 ریال12:35:36
13.2422 ریال12:30:35
13.2306 ریال12:25:39
13.2438 ریال12:20:34
13.2409 ریال12:15:34
13.2341 ریال12:10:35
13.2288 ریال12:05:36
13.2298 ریال12:00:34
13.2337 ریال11:55:36
13.2355 ریال11:50:33
13.2333 ریال11:45:38
13.2341 ریال11:40:32
13.2303 ریال11:35:39
13.2268 ریال11:30:32
13.2246 ریال11:25:31
13.2254 ریال11:20:29
13.2298 ریال11:15:31
13.2304 ریال11:10:34
13.2295 ریال11:05:31
13.2373 ریال10:50:28
13.2393 ریال10:45:36
13.2362 ریال10:40:33
13.2345 ریال10:35:28
13.2116 ریال10:30:30
13.2331 ریال10:25:35
13.2386 ریال10:20:32
13.2334 ریال10:15:33
13.2332 ریال10:10:29
13.2408 ریال10:05:47
13.2388 ریال10:00:49
13.2411 ریال9:50:25
13.2408 ریال9:40:21
13.2417 ریال9:30:23
13.2405 ریال9:20:28
13.2378 ریال9:10:28
13.2376 ریال9:00:24
13.235 ریال8:50:22
13.2371 ریال8:40:25
13.2338 ریال8:30:27
13.2327 ریال8:20:23
13.2293 ریال8:10:24
13.2368 ریال8:00:29
13.2349 ریال7:50:28
13.235 ریال7:40:25
13.2371 ریال7:30:22
13.2275 ریال7:20:20
13.2337 ریال7:10:23
13.2325 ریال7:00:26
13.2333 ریال6:50:26
13.2337 ریال6:40:25
13.2315 ریال6:30:37
13.2303 ریال6:20:29
13.2369 ریال6:10:21
13.2359 ریال6:00:23
13.2334 ریال5:50:26
13.2406 ریال5:40:28
13.2373 ریال5:30:27
13.2388 ریال5:20:27
13.2386 ریال5:10:22
13.2392 ریال5:00:24
13.234 ریال4:50:25
13.228 ریال4:40:27
13.2279 ریال4:30:23
13.2287 ریال4:20:21
13.2271 ریال4:10:23
13.2229 ریال4:00:25
13.2258 ریال3:50:41
13.2303 ریال3:20:40
13.2287 ریال3:10:30
13.2307 ریال2:50:30
13.2332 ریال2:30:22
13.2292 ریال2:20:20
13.2104 ریال2:10:29
13.2066 ریال2:00:22
13.2136 ریال1:50:19
13.2401 ریال1:40:24
13.2395 ریال1:30:31
13.227 ریال1:20:25
13.2293 ریال1:10:23
13.2276 ریال1:00:26
13.2311 ریال0:50:19
13.2324 ریال0:40:24
13.2287 ریال0:30:23
13.2321 ریال0:20:35
13.232 ریال0:10:25
13.2325 ریال0:00:23
نظرات