دلار برابر دلار کارائیب شرقی

نرخ شاخص در بهمن 1395

تاریخ
2.71691395/11/25

نرخ شاخص در شهریور 1395

تاریخ
2.71691395/06/23

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار برابر دلار کارائیب شرقی