دلار برابر دانگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر دانگ ویتنام در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,759 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 305 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 299 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 274 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2%