دلار برابر دانگ ویتنام

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر دانگ ویتنام در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,764 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,750 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%