دلار برابر سم ازبکستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 149.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 324.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.27%