دلار برابر شیلینگ اوگاندا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر شیلینگ اوگاندا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.18%