دلار برابر دلار تایوان

  • نرخ فعلی:30.3
  • بالاترین قیمت روز:30.311
  • پایین ترین قیمت روز:30.257
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.291
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:30.292
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.008

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30.3 ریال16:15:48
30.299 ریال16:10:48
30.286 ریال15:55:45
30.29 ریال15:50:55
30.306 ریال15:35:51
30.303 ریال15:30:52
30.305 ریال15:25:46
30.31 ریال15:20:46
30.282 ریال15:15:48
30.3 ریال15:00:49
30.303 ریال14:50:47
30.302 ریال14:45:49
30.3 ریال14:40:49
30.306 ریال14:35:48
30.31 ریال14:30:55
30.3 ریال14:25:45
30.298 ریال14:20:53
30.299 ریال14:00:52
30.298 ریال13:58:42
30.3 ریال13:30:41
30.305 ریال13:18:36
30.304 ریال13:00:48
30.297 ریال12:55:39
30.286 ریال12:45:43
30.305 ریال12:40:43
30.299 ریال12:35:41
30.295 ریال12:30:41
30.303 ریال12:25:43
30.309 ریال12:20:39
30.3 ریال12:15:39
30.284 ریال12:10:40
30.3 ریال12:05:41
30.305 ریال12:00:38
30.308 ریال11:55:40
30.304 ریال11:50:37
30.303 ریال11:45:43
30.299 ریال11:40:36
30.296 ریال11:35:43
30.299 ریال11:30:36
30.302 ریال11:25:35
30.301 ریال11:20:33
30.303 ریال11:15:35
30.299 ریال11:10:38
30.288 ریال11:05:35
30.304 ریال10:50:32
30.301 ریال10:45:39
30.298 ریال10:35:32
30.299 ریال10:15:36
30.296 ریال10:05:50
30.297 ریال10:00:53
30.293 ریال9:50:28
30.291 ریال9:40:24
30.289 ریال9:30:26
30.287 ریال9:20:31
30.289 ریال9:00:27
30.29 ریال8:50:24
30.288 ریال8:40:27
30.291 ریال8:30:29
30.292 ریال8:20:26
30.289 ریال8:10:26
30.288 ریال8:00:32
30.278 ریال7:50:30
30.27 ریال7:30:23
30.278 ریال7:20:21
30.266 ریال7:10:25
30.277 ریال7:00:28
30.288 ریال6:50:27
30.273 ریال6:40:27
30.257 ریال6:30:39
30.274 ریال6:20:30
30.276 ریال6:10:22
30.266 ریال6:00:25
30.277 ریال5:50:27
30.276 ریال5:40:29
30.261 ریال5:30:28
30.283 ریال5:20:28
30.284 ریال5:10:23
30.308 ریال5:00:25
30.307 ریال4:40:28
30.31 ریال4:30:24
30.311 ریال4:20:22
30.309 ریال4:10:23
30.31 ریال3:20:41
30.309 ریال2:50:30
30.308 ریال2:20:20
30.307 ریال1:50:20
30.306 ریال1:30:32
30.308 ریال1:20:26
30.293 ریال0:40:24
30.294 ریال0:30:24
30.292 ریال0:10:25
30.291 ریال0:00:23
نظرات