دلار برابر دینار تونس

  • نرخ فعلی:2.4561
  • بالاترین قیمت روز:2.4651
  • پایین ترین قیمت روز:2.4474
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.4487
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۰
  • نرخ روز گذشته:2.4565
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.4561 ریال10:50:32
2.4487 ریال10:45:39
2.448 ریال10:40:36
2.4558 ریال10:35:32
2.4553 ریال10:30:34
2.4552 ریال10:25:38
2.4556 ریال10:20:35
2.4552 ریال10:15:36
2.4558 ریال10:10:32
2.4554 ریال10:05:50
2.4632 ریال10:00:53
2.4551 ریال9:40:24
2.4481 ریال9:30:26
2.4557 ریال9:20:31
2.4551 ریال9:10:31
2.4554 ریال9:00:27
2.4632 ریال8:40:27
2.4553 ریال8:20:26
2.4549 ریال8:10:26
2.4548 ریال8:00:32
2.4474 ریال7:50:30
2.4475 ریال7:40:27
2.4547 ریال7:30:23
2.4626 ریال7:20:21
2.4632 ریال7:10:25
2.4553 ریال7:00:28
2.448 ریال6:50:27
2.4558 ریال6:40:27
2.4556 ریال6:30:39
2.4558 ریال6:20:30
2.4561 ریال6:10:22
2.4488 ریال6:00:25
2.4649 ریال5:50:27
2.4651 ریال5:40:29
2.4562 ریال5:30:28
2.4561 ریال5:20:28
2.4564 ریال5:10:23
2.4645 ریال5:00:25
2.4563 ریال4:50:26
2.4556 ریال4:40:28
2.4553 ریال4:30:24
2.4545 ریال4:20:22
2.4475 ریال4:00:26
2.4548 ریال3:20:41
2.4543 ریال3:10:30
2.4545 ریال2:50:30
2.4542 ریال2:30:23
2.455 ریال2:20:20
2.4545 ریال2:10:29
2.4547 ریال2:00:22
2.4548 ریال1:50:20
2.4476 ریال1:40:24
2.4551 ریال1:30:32
2.455 ریال1:20:26
2.4628 ریال1:10:24
2.4477 ریال1:00:26
2.455 ریال0:50:19
2.4555 ریال0:40:24
2.4552 ریال0:30:24
2.4561 ریال0:20:35
2.4563 ریال0:10:25
2.4487 ریال0:00:23
نظرات