دلار برابر دبرای سائوتومه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر دبرای سائوتومه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 358 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,752 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,008 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,691 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.15%