دلار برابر دبرای سائوتومه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر دبرای سائوتومه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 508 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 570 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21,341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 911 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,042 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.89%