دلار برابر کرون سوئد

  • نرخ فعلی:7.9969
  • بالاترین قیمت روز:8.0322
  • پایین ترین قیمت روز:7.9959
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:8.0221
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۰
  • نرخ روز گذشته:8.0262
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0293

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.9969 ریال14:50:37
7.9995 ریال14:45:35
7.9966 ریال14:40:36
7.9994 ریال14:30:39
7.9997 ریال14:25:35
7.9988 ریال14:20:42
7.9959 ریال14:15:38
7.9978 ریال14:10:35
7.9972 ریال14:05:36
8.0022 ریال14:00:43
7.9996 ریال13:55:35
8.0007 ریال13:50:35
8.0011 ریال13:45:43
8.0003 ریال13:40:34
8.0002 ریال13:35:38
8.0005 ریال13:30:45
8.0015 ریال13:25:41
8.003 ریال13:20:37
8.0014 ریال13:15:34
8.0018 ریال13:10:42
8.0022 ریال13:05:37
8.0004 ریال13:00:37
8.0012 ریال12:55:40
8.0042 ریال12:50:41
8.0025 ریال12:45:36
8.0034 ریال12:40:46
7.9976 ریال12:35:39
8.0028 ریال12:30:43
8.0023 ریال12:25:35
8.0049 ریال12:15:36
8.0108 ریال12:10:43
8.0056 ریال12:05:33
8.0209 ریال12:00:52
8.0197 ریال11:55:31
8.0194 ریال11:50:33
8.0231 ریال11:45:31
8.0237 ریال11:40:39
8.0204 ریال11:35:42
8.0129 ریال11:30:34
8.0151 ریال11:25:32
8.0132 ریال11:20:32
8.0191 ریال11:15:30
8.0162 ریال11:10:38
8.0172 ریال11:05:31
8.0205 ریال10:55:30
8.0237 ریال10:50:37
8.022 ریال10:45:29
8.0162 ریال10:40:29
8.0167 ریال10:35:31
8.0221 ریال10:30:32
8.0202 ریال10:25:28
8.0236 ریال10:20:31
8.0244 ریال10:15:36
8.0266 ریال10:10:50
8.0246 ریال10:05:35
8.0265 ریال10:00:33
8.0246 ریال9:50:23
8.0236 ریال9:40:27
8.0228 ریال9:30:27
8.0221 ریال9:20:24
8.0228 ریال9:10:32
8.0244 ریال9:00:34
8.0238 ریال8:50:23
8.0235 ریال8:40:23
8.0218 ریال8:30:27
8.0213 ریال8:20:28
8.0221 ریال8:10:23
8.0213 ریال8:00:23
8.0227 ریال7:50:24
8.023 ریال7:40:21
8.0234 ریال7:30:32
8.025 ریال7:20:29
8.0261 ریال7:10:25
8.0238 ریال7:00:29
8.0263 ریال6:50:30
8.0296 ریال6:40:30
8.0291 ریال6:30:30
8.0293 ریال6:20:26
8.0302 ریال6:10:31
8.0289 ریال6:00:36
8.0315 ریال5:50:31
8.0259 ریال5:40:25
8.026 ریال5:30:26
8.0239 ریال5:20:22
8.027 ریال5:10:27
8.0292 ریال5:00:31
8.0322 ریال4:50:25
8.0308 ریال4:40:20
8.0291 ریال4:30:27
8.0308 ریال4:20:20
8.0257 ریال4:10:24
8.0287 ریال4:00:27
8.0258 ریال3:50:29
8.0216 ریال3:40:29
8.0183 ریال3:30:20
8.0202 ریال3:20:24
8.0175 ریال3:10:23
8.0169 ریال3:00:23
8.016 ریال2:50:19
8.0168 ریال2:40:24
8.0164 ریال2:30:26
8.022 ریال2:20:24
8.0212 ریال2:10:23
8.0214 ریال1:50:28
8.0176 ریال1:40:24
8.0195 ریال1:30:20
8.015 ریال1:20:19
8.0147 ریال1:10:27
8.0083 ریال1:00:40
8.0108 ریال0:50:22
8.0156 ریال0:40:21
8.0146 ریال0:30:22
8.0175 ریال0:20:38
8.0166 ریال0:10:23
8.0221 ریال0:00:21
نظرات