دلار برابر ریال سعودی

  • نرخ فعلی:3.753
  • بالاترین قیمت روز:3.755
  • پایین ترین قیمت روز:3.7506
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7541
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.7543
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.753 ریال16:15:41
3.7535 ریال16:10:41
3.7528 ریال15:50:48
3.7525 ریال15:45:47
3.7524 ریال15:40:41
3.7525 ریال15:35:44
3.7528 ریال15:30:44
3.7521 ریال15:25:40
3.7528 ریال15:10:43
3.7529 ریال15:05:39
3.752 ریال15:00:41
3.7535 ریال14:55:44
3.7532 ریال14:50:39
3.7534 ریال14:45:43
3.753 ریال14:40:42
3.7525 ریال14:35:41
3.753 ریال14:30:49
3.7521 ریال14:25:38
3.7525 ریال14:20:44
3.7531 ریال14:05:40
3.7525 ریال14:00:47
3.7528 ریال13:58:37
3.7546 ریال13:30:36
3.7544 ریال13:13:45
3.7547 ریال12:50:44
3.7546 ریال12:35:37
3.7547 ریال12:30:36
3.7544 ریال12:20:35
3.7548 ریال12:15:35
3.7543 ریال12:05:37
3.7546 ریال12:00:34
3.753 ریال11:50:34
3.7544 ریال11:15:31
3.7549 ریال11:05:32
3.7542 ریال10:45:36
3.7537 ریال10:30:31
3.7538 ریال10:10:29
3.7543 ریال9:50:26
3.7506 ریال9:40:21
3.7543 ریال9:00:25
3.754 ریال8:40:25
3.7544 ریال7:40:25
3.7548 ریال7:20:20
3.7545 ریال6:30:37
3.7543 ریال6:10:21
3.7545 ریال5:50:26
3.755 ریال5:30:27
3.7542 ریال5:10:22
3.7544 ریال4:40:27
3.7543 ریال4:00:25
3.7545 ریال3:20:40
3.7543 ریال3:10:30
3.7544 ریال2:10:29
3.7538 ریال1:50:19
3.7545 ریال0:40:24
3.7549 ریال0:20:35
3.7541 ریال0:00:23
نظرات