دلار برابر گوارانی پاراگوئه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر گوارانی پاراگوئه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,676 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3%