دلار برابر زلوتی لهستان

  • نرخ فعلی:3.645
  • بالاترین قیمت روز:3.6509
  • پایین ترین قیمت روز:3.6067
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6126
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۰
  • نرخ روز گذشته:3.6139
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.86%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0311

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.645 ریال19:40:41
3.6425 ریال19:30:49
3.642 ریال19:25:39
3.6433 ریال19:20:47
3.6427 ریال19:15:40
3.6441 ریال19:10:41
3.645 ریال19:05:41
3.642 ریال19:00:42
3.6435 ریال18:55:38
3.6452 ریال18:50:40
3.6462 ریال18:45:44
3.6492 ریال18:40:43
3.6498 ریال18:35:41
3.6509 ریال18:30:44
3.6498 ریال18:25:47
3.6473 ریال18:20:49
3.6448 ریال18:10:39
3.6429 ریال18:05:45
3.6431 ریال18:00:45
3.6427 ریال17:56:18
3.641 ریال17:40:41
3.6412 ریال17:35:45
3.6394 ریال17:30:58
3.6383 ریال17:25:47
3.6368 ریال17:20:45
3.6362 ریال17:15:44
3.638 ریال17:10:46
3.6397 ریال17:05:43
3.6378 ریال17:00:54
3.6383 ریال16:55:41
3.6343 ریال16:40:48
3.6338 ریال16:35:46
3.6354 ریال16:30:56
3.6341 ریال16:25:42
3.6347 ریال16:20:45
3.6341 ریال16:15:42
3.634 ریال16:10:42
3.6338 ریال16:05:44
3.6343 ریال16:00:46
3.6347 ریال15:55:47
3.6353 ریال15:50:47
3.6338 ریال15:45:41
3.6319 ریال15:40:47
3.633 ریال15:35:40
3.6322 ریال15:30:42
3.6326 ریال15:25:43
3.6328 ریال15:20:40
3.6334 ریال15:15:39
3.6319 ریال15:10:43
3.6309 ریال15:05:45
3.6296 ریال14:55:39
3.6307 ریال14:50:48
3.6302 ریال14:45:39
3.6341 ریال14:40:46
3.633 ریال14:35:43
3.6336 ریال14:25:42
3.6324 ریال14:15:43
3.6319 ریال14:10:44
3.633 ریال14:05:41
3.6323 ریال14:00:51
3.6343 ریال13:50:43
3.629 ریال13:45:41
3.6294 ریال13:40:39
3.6284 ریال13:35:40
3.6277 ریال13:30:41
3.6269 ریال13:25:38
3.6258 ریال13:20:37
3.6248 ریال13:15:39
3.6256 ریال13:10:46
3.6221 ریال13:05:51
3.6242 ریال12:55:47
3.6248 ریال12:50:40
3.6242 ریال12:45:37
3.6248 ریال12:40:40
3.6246 ریال12:35:40
3.6242 ریال12:30:41
3.6244 ریال12:25:38
3.6246 ریال12:15:41
3.6237 ریال12:10:40
3.6242 ریال12:05:41
3.6246 ریال12:00:49
3.6239 ریال11:50:41
3.625 ریال11:45:39
3.6242 ریال11:40:40
3.6229 ریال11:35:41
3.6239 ریال11:25:35
3.622 ریال11:20:44
3.6175 ریال11:15:35
3.6183 ریال11:10:43
3.6187 ریال11:05:38
3.6168 ریال10:55:35
3.62 ریال10:50:36
3.6132 ریال10:40:40
3.6145 ریال10:35:54
3.6111 ریال10:30:42
3.6079 ریال10:25:40
3.6067 ریال10:20:50
3.6077 ریال10:15:35
3.6067 ریال10:10:45
3.6079 ریال10:05:39
3.608 ریال10:00:45
3.6109 ریال9:50:36
3.6101 ریال9:40:37
3.6143 ریال9:30:38
3.6177 ریال9:20:32
3.6149 ریال9:10:34
3.6136 ریال8:50:27
3.6124 ریال8:40:20
3.6109 ریال8:30:27
3.6102 ریال8:20:22
3.6095 ریال8:10:25
3.6094 ریال8:00:22
3.6093 ریال7:50:21
3.6089 ریال7:40:28
3.608 ریال7:30:29
3.6085 ریال7:20:21
3.6088 ریال7:10:21
3.609 ریال7:00:30
3.6086 ریال6:40:22
3.6089 ریال6:30:24
3.6092 ریال6:20:23
3.6077 ریال6:10:22
3.6071 ریال6:00:27
3.6101 ریال5:50:29
3.6096 ریال5:40:24
3.6105 ریال5:30:24
3.6109 ریال5:20:20
3.6113 ریال5:10:29
3.612 ریال5:00:22
3.6117 ریال4:40:24
3.6126 ریال4:30:22
3.6111 ریال4:20:22
3.6097 ریال4:10:37
3.6105 ریال4:00:25
3.609 ریال3:50:26
3.6088 ریال3:40:21
3.608 ریال3:30:27
3.609 ریال3:20:25
3.6088 ریال3:10:23
3.6092 ریال3:00:22
3.608 ریال2:50:20
3.6089 ریال2:40:24
3.6079 ریال2:30:28
3.6086 ریال2:20:22
3.6091 ریال2:10:20
3.609 ریال2:00:42
3.6096 ریال1:50:18
3.611 ریال1:40:20
3.6145 ریال1:30:20
3.6149 ریال1:20:22
3.6145 ریال1:10:27
3.6149 ریال1:00:20
3.6153 ریال0:50:22
3.6155 ریال0:40:20
3.6099 ریال0:30:27
3.6105 ریال0:20:22
3.6109 ریال0:10:40
3.6126 ریال0:00:26
نظرات