دلار برابر کینای پاپوآ گینه نو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کینای پاپوآ گینه نو در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.261 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.7%