دلار برابر دلار نیوزیلند

  • نرخ فعلی:1.3745
  • بالاترین قیمت روز:1.3748
  • پایین ترین قیمت روز:1.3637
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.366
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.3659
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0086

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3745 ریال23:11:00
1.3743 ریال23:07:12
1.374 ریال22:30:54
1.3741 ریال22:20:49
1.3738 ریال22:10:52
1.3733 ریال22:00:55
1.3723 ریال21:30:52
1.3717 ریال21:20:43
1.3721 ریال21:00:53
1.3719 ریال20:55:51
1.3713 ریال20:40:58
1.3714 ریال20:35:52
1.3717 ریال20:30:59
1.3711 ریال20:25:49
1.3705 ریال20:21:03
1.3704 ریال20:15:57
1.3708 ریال19:50:59
1.3716 ریال19:35:55
1.3707 ریال19:25:54
1.3705 ریال19:20:53
1.3712 ریال19:15:57
1.3705 ریال19:10:59
1.3709 ریال19:05:56
1.3714 ریال18:55:50
1.3715 ریال18:50:55
1.3713 ریال18:45:50
1.3719 ریال18:35:51
1.3715 ریال18:30:55
1.3709 ریال18:10:57
1.3712 ریال18:00:57
1.3725 ریال17:55:56
1.3731 ریال17:50:55
1.3728 ریال17:45:51
1.3724 ریال17:40:54
1.3728 ریال17:30:57
1.3741 ریال17:15:48
1.3744 ریال17:10:52
1.3737 ریال17:05:52
1.3736 ریال17:00:56
1.3732 ریال16:55:48
1.3733 ریال16:50:53
1.3735 ریال16:45:49
1.3737 ریال16:40:45
1.3742 ریال16:35:47
1.3737 ریال16:30:55
1.3738 ریال16:25:48
1.3743 ریال16:20:50
1.3744 ریال16:15:50
1.3741 ریال16:10:52
1.3748 ریال16:05:52
1.3743 ریال15:55:52
1.3745 ریال15:45:57
1.3744 ریال15:40:45
1.3739 ریال15:35:51
1.3731 ریال15:31:01
1.3729 ریال15:25:51
1.3732 ریال15:10:50
1.373 ریال15:05:54
1.3732 ریال15:00:47
1.374 ریال14:50:49
1.3732 ریال14:40:46
1.3731 ریال14:30:49
1.3729 ریال14:25:41
1.374 ریال14:20:49
1.3738 ریال14:15:40
1.373 ریال14:11:01
1.3719 ریال14:06:00
1.3715 ریال13:56:05
1.3716 ریال13:50:52
1.3718 ریال13:45:43
1.3717 ریال13:40:57
1.3711 ریال13:36:02
1.3703 ریال13:30:58
1.3707 ریال13:25:40
1.3705 ریال13:20:49
1.3704 ریال13:15:44
1.3699 ریال13:10:46
1.371 ریال12:50:45
1.3702 ریال12:45:40
1.3699 ریال12:40:46
1.37 ریال12:35:36
1.3687 ریال12:25:41
1.3685 ریال12:20:41
1.3687 ریال12:15:37
1.3688 ریال12:10:39
1.3686 ریال12:05:44
1.3683 ریال12:00:39
1.3673 ریال11:55:40
1.3667 ریال11:50:42
1.3671 ریال11:45:45
1.3667 ریال11:40:43
1.3675 ریال11:35:44
1.3672 ریال11:30:38
1.3669 ریال11:20:39
1.3664 ریال11:15:43
1.3665 ریال11:10:33
1.3662 ریال11:05:36
1.3653 ریال11:00:53
1.3656 ریال10:50:50
1.3653 ریال10:45:39
1.3655 ریال10:40:38
1.3662 ریال10:35:33
1.3661 ریال10:25:37
1.3659 ریال10:15:34
1.3662 ریال10:05:33
1.3657 ریال10:00:35
1.3656 ریال9:50:26
1.3655 ریال9:40:29
1.3652 ریال9:10:24
1.3651 ریال9:00:30
1.3649 ریال8:50:33
1.3657 ریال8:40:30
1.3651 ریال8:30:25
1.3653 ریال8:20:23
1.3658 ریال8:10:25
1.3663 ریال8:00:28
1.3664 ریال7:50:25
1.3663 ریال7:40:23
1.366 ریال7:30:23
1.3652 ریال7:20:31
1.3653 ریال6:50:25
1.3657 ریال6:40:28
1.3653 ریال6:30:32
1.3651 ریال6:20:22
1.365 ریال6:10:28
1.3643 ریال6:00:23
1.3637 ریال5:50:20
1.364 ریال5:40:31
1.3644 ریال5:30:23
1.3645 ریال5:20:22
1.3643 ریال5:10:23
1.3647 ریال5:00:24
1.3651 ریال4:30:31
1.365 ریال4:20:21
1.3653 ریال4:10:21
1.3659 ریال3:50:20
1.3654 ریال3:40:20
1.3653 ریال3:10:25
1.365 ریال2:40:21
1.3649 ریال2:30:27
1.3648 ریال1:50:20
1.365 ریال1:30:25
1.3651 ریال1:20:28
1.3654 ریال0:40:25
1.3658 ریال0:20:24
1.3657 ریال0:10:25
1.366 ریال0:00:30
نظرات