دلار برابر متیکال موزامبیک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر متیکال موزامبیک در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.33%