دلار برابر پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:17.8778
  • بالاترین قیمت روز:17.9122
  • پایین ترین قیمت روز:17.8778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.9122
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:17.9107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0329

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.8778 ریال6:00:21
17.8854 ریال5:50:23
17.8959 ریال5:40:21
17.8843 ریال5:30:33
17.8923 ریال5:20:27
17.8857 ریال5:10:26
17.8831 ریال5:00:23
17.8953 ریال4:50:22
17.8952 ریال4:40:31
17.8971 ریال4:30:27
17.9039 ریال4:20:18
17.8995 ریال4:10:21
17.8989 ریال4:00:24
17.8868 ریال3:50:43
17.8988 ریال3:40:23
17.8867 ریال3:30:19
17.8824 ریال3:20:19
17.8859 ریال3:10:21
17.8939 ریال3:00:30
17.8946 ریال2:50:22
17.8942 ریال2:40:23
17.8873 ریال2:30:32
17.8908 ریال2:20:20
17.8906 ریال2:10:18
17.8909 ریال2:00:24
17.8864 ریال1:50:26
17.894 ریال1:40:25
17.8966 ریال1:30:23
17.8961 ریال1:20:21
17.8963 ریال1:10:23
17.8945 ریال1:00:38
17.8964 ریال0:50:19
17.9021 ریال0:40:26
17.8855 ریال0:30:18
17.8827 ریال0:20:23
17.8946 ریال0:10:27
17.9122 ریال0:00:22
نظرات