دلار برابر پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:17.6507
  • بالاترین قیمت روز:17.6718
  • پایین ترین قیمت روز:17.6397
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.6623
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:17.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0193

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.6507 ریال11:45:41
17.6397 ریال11:40:39
17.6454 ریال11:35:40
17.645 ریال11:30:35
17.6451 ریال11:26:07
17.6425 ریال11:20:36
17.6477 ریال11:15:39
17.6446 ریال11:10:30
17.642 ریال11:05:33
17.6424 ریال11:00:50
17.6464 ریال10:55:40
17.643 ریال10:50:47
17.646 ریال10:45:36
17.6507 ریال10:40:34
17.6569 ریال10:35:31
17.6574 ریال10:30:44
17.6575 ریال10:25:35
17.6582 ریال10:20:28
17.6555 ریال10:15:31
17.6565 ریال10:10:32
17.6578 ریال10:05:30
17.6567 ریال10:00:33
17.6607 ریال9:50:24
17.6537 ریال9:40:27
17.6604 ریال9:30:24
17.6602 ریال9:20:25
17.6544 ریال9:10:22
17.6474 ریال9:00:28
17.6547 ریال8:50:32
17.6548 ریال8:40:28
17.6479 ریال8:30:23
17.6548 ریال8:20:21
17.6502 ریال8:10:23
17.6579 ریال8:00:26
17.6592 ریال7:50:24
17.6608 ریال7:40:21
17.6547 ریال7:30:21
17.6564 ریال7:20:29
17.6604 ریال7:10:20
17.6544 ریال7:00:23
17.6609 ریال6:50:24
17.6559 ریال6:40:27
17.6558 ریال6:30:31
17.6618 ریال6:20:21
17.6625 ریال6:10:26
17.6548 ریال6:00:22
17.654 ریال5:50:20
17.6524 ریال5:40:30
17.6504 ریال5:30:22
17.6573 ریال5:20:22
17.6524 ریال5:10:22
17.6621 ریال5:00:23
17.6682 ریال4:50:22
17.6681 ریال4:40:26
17.6703 ریال4:30:30
17.6712 ریال4:20:20
17.6718 ریال4:10:21
17.6712 ریال4:00:27
17.6664 ریال3:50:19
17.6573 ریال3:40:20
17.6549 ریال3:30:28
17.6604 ریال3:20:19
17.65 ریال3:10:25
17.6586 ریال3:00:24
17.6579 ریال2:50:23
17.6612 ریال2:40:21
17.6656 ریال2:30:26
17.6673 ریال2:20:31
17.671 ریال2:10:35
17.6713 ریال2:00:23
17.6689 ریال1:50:19
17.6687 ریال1:40:18
17.6629 ریال1:30:25
17.6633 ریال1:20:28
17.6571 ریال1:00:24
17.6629 ریال0:50:27
17.6661 ریال0:40:25
17.6526 ریال0:30:29
17.6517 ریال0:20:24
17.6475 ریال0:10:25
17.6623 ریال0:00:30
نظرات