دلار برابر کواچا مالاویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کواچا مالاویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.12%