دلار برابر کواچا مالاویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کواچا مالاویا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 735 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%