دلار برابر کواچا مالاویا

  • نرخ فعلی:733.23
  • بالاترین قیمت روز:735.09
  • پایین ترین قیمت روز:730.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:730.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۰
  • نرخ روز گذشته:741
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.77

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
733.23 ریال19:40:53
733.06 ریال19:35:54
733.12 ریال19:31:02
732.97 ریال19:25:51
733.13 ریال19:15:52
733.16 ریال19:10:52
733.19 ریال19:05:52
733.15 ریال19:00:55
733.2 ریال18:55:50
733.21 ریال18:50:51
733.04 ریال18:45:56
733.07 ریال18:40:54
732.97 ریال18:35:53
733.2 ریال18:30:56
733.22 ریال18:25:59
733.07 ریال18:21:01
733.18 ریال18:15:53
733.02 ریال18:10:50
733.14 ریال18:05:57
733.2 ریال18:00:56
733.12 ریال17:56:30
733.1 ریال17:40:52
733.25 ریال17:35:55
733.11 ریال17:25:58
733.16 ریال17:20:56
733.21 ریال17:15:55
733.03 ریال17:10:56
733.12 ریال17:05:54
733.09 ریال17:01:06
733.06 ریال16:55:52
733.16 ریال16:50:55
733.02 ریال16:45:55
733.06 ریال16:40:57
733.04 ریال16:35:56
733.03 ریال16:31:09
733.2 ریال16:25:51
733.16 ریال16:20:55
733.21 ریال16:15:51
733.07 ریال16:10:51
733.03 ریال16:05:53
733.02 ریال16:00:56
733.08 ریال15:55:56
733.05 ریال15:50:56
733.07 ریال15:45:50
732.98 ریال15:40:56
733.18 ریال15:35:49
733.02 ریال15:30:52
733.16 ریال15:25:52
733.28 ریال15:20:50
733.16 ریال15:15:48
732.94 ریال15:10:52
733.03 ریال15:05:53
733.06 ریال15:01:11
733.02 ریال14:55:48
733.09 ریال14:50:56
733.06 ریال14:45:48
733.03 ریال14:40:55
733.13 ریال14:35:51
733.06 ریال14:30:53
733.05 ریال14:25:51
733.13 ریال14:20:56
733.1 ریال14:15:50
733.25 ریال14:10:52
733.16 ریال14:05:49
733.25 ریال14:01:01
733.08 ریال13:55:59
733.09 ریال13:50:50
733.14 ریال13:45:49
733.18 ریال13:35:48
733.2 ریال13:30:51
733.02 ریال13:25:46
733.09 ریال13:20:45
733.03 ریال13:15:47
733.09 ریال13:10:54
733.16 ریال13:05:59
732.95 ریال12:55:54
733.13 ریال12:50:47
733.1 ریال12:45:44
733.11 ریال12:40:48
735.09 ریال12:35:47
730.05 ریال3:40:22
نظرات