دلار برابر اوگویای موریتانی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر اوگویای موریتانی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61%