دلار برابر کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کیات میانمار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%