دلار برابر کیات میانمار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کیات میانمار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.87%