دلار برابر دینار مقدونیه

  • نرخ فعلی:52.648
  • بالاترین قیمت روز:52.789
  • پایین ترین قیمت روز:52.61
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.13
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:52.768
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:52.773
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.125

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
52.648 ریال16:10:46
52.643 ریال15:45:52
52.61 ریال15:20:44
52.63 ریال15:00:46
52.61 ریال14:40:47
52.645 ریال14:20:50
52.615 ریال13:58:40
52.644 ریال13:30:39
52.642 ریال13:13:48
52.615 ریال12:50:47
52.702 ریال12:25:42
52.64 ریال12:05:39
52.769 ریال11:15:33
52.77 ریال11:05:34
52.737 ریال10:30:33
52.72 ریال10:10:31
52.738 ریال9:50:27
52.752 ریال9:30:25
52.741 ریال9:00:26
52.735 ریال8:40:26
52.732 ریال8:20:25
52.69 ریال8:00:31
52.726 ریال7:40:26
52.705 ریال7:20:21
52.763 ریال7:00:27
52.72 ریال6:30:38
52.74 ریال6:10:22
52.788 ریال5:50:27
52.789 ریال5:30:28
52.779 ریال5:10:23
52.725 ریال4:40:28
52.695 ریال4:20:21
52.721 ریال4:00:26
52.723 ریال3:20:41
52.721 ریال3:10:30
52.69 ریال2:30:23
52.705 ریال1:50:20
52.728 ریال1:30:32
52.732 ریال1:00:26
52.705 ریال0:40:24
52.773 ریال0:20:35
52.768 ریال0:00:23
نظرات