دلار برابر آریاری ماداگاسکار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر آریاری ماداگاسکار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 149.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.01%