دلار برابر آریاری ماداگاسکار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر آریاری ماداگاسکار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,996 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,006 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%