شاخص یاب

دلار برابر لیتاس لیتوانی

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
2.9335 2.9335 2.9335 2.9335 2017/02/13 1395/11/25 1395-11-25
2.9335 2.9335 2.9335 2.9335 2016/09/13 1395/06/23 1395-06-23

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار برابر لیتاس لیتوانی