دلار برابر روپیه سری‌لانکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر روپیه سری‌لانکا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.59%