دلار برابر کیپ لائوس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کیپ لائوس در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 110.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 196.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 235.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.85%