دلار برابر وون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر وون کره جنوبی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.08%