دلار برابر وون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%