دلار برابر فرانک کمر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 414 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.27%