دلار برابر ریال کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر ریال کامبوج در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,070 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 126.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.1%