دلار برابر ین ژاپن

  • نرخ فعلی:109.36
  • بالاترین قیمت روز:109.44
  • پایین ترین قیمت روز:108.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:108.91
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:108.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.51

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.36 ریال11:45:40
109.42 ریال11:40:39
109.44 ریال11:35:40
109.4 ریال11:30:34
109.37 ریال11:26:06
109.33 ریال11:20:35
109.34 ریال11:15:39
109.31 ریال11:05:33
109.26 ریال11:00:50
109.23 ریال10:55:40
109.26 ریال10:50:47
109.22 ریال10:45:35
109.19 ریال10:40:34
109.24 ریال10:35:30
109.29 ریال10:30:43
109.26 ریال10:25:35
109.27 ریال10:20:28
109.3 ریال10:10:32
109.31 ریال10:05:30
109.29 ریال10:00:32
109.32 ریال9:50:23
109.28 ریال9:40:27
109.27 ریال9:30:24
109.26 ریال9:00:28
109.27 ریال8:50:31
109.28 ریال8:40:28
109.27 ریال8:30:23
109.26 ریال8:10:23
109.28 ریال8:00:26
109.33 ریال7:40:21
109.3 ریال7:30:21
109.25 ریال7:20:29
109.22 ریال7:10:20
109.23 ریال7:00:22
109.27 ریال6:50:24
109.24 ریال6:40:27
109.27 ریال6:30:31
109.25 ریال6:20:21
109.29 ریال6:10:26
109.22 ریال6:00:22
109.19 ریال5:50:19
109.24 ریال5:40:30
109.14 ریال5:30:22
109.13 ریال5:20:22
109.12 ریال5:00:23
109.15 ریال4:50:22
109.19 ریال4:40:26
109.03 ریال4:30:30
108.95 ریال4:20:20
108.96 ریال4:10:20
109.02 ریال4:00:27
109.03 ریال3:40:20
109.04 ریال3:20:19
109.03 ریال3:10:24
109 ریال3:00:24
108.99 ریال2:50:23
108.97 ریال2:40:21
108.98 ریال2:30:26
108.95 ریال2:00:23
108.99 ریال1:50:19
108.98 ریال1:40:18
108.99 ریال1:20:28
109 ریال1:00:24
108.98 ریال0:50:27
108.89 ریال0:40:25
108.92 ریال0:30:29
108.9 ریال0:20:24
108.91 ریال0:00:30
نظرات