دلار برابر دینار عراق

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,188 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.53%