دلار برابر روپیه هند

  • نرخ فعلی:64.148
  • بالاترین قیمت روز:64.24
  • پایین ترین قیمت روز:64.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.166
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:64.155
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.148 ریال13:05:37
64.138 ریال13:00:38
64.143 ریال12:55:26
64.15 ریال12:45:28
64.153 ریال12:40:24
64.16 ریال12:35:34
64.158 ریال12:30:27
64.14 ریال12:20:26
64.133 ریال12:15:33
64.129 ریال12:10:48
64.13 ریال12:05:26
64.125 ریال12:00:33
64.123 ریال11:50:27
64.118 ریال11:40:30
64.12 ریال11:35:28
64.123 ریال11:30:40
64.113 ریال11:25:39
64.11 ریال11:20:31
64.115 ریال11:15:29
64.123 ریال11:10:31
64.13 ریال11:05:27
64.128 ریال11:00:28
64.12 ریال10:55:24
64.13 ریال10:50:27
64.113 ریال10:45:31
64.105 ریال10:40:30
64.12 ریال10:30:29
64.103 ریال10:25:24
64.1 ریال10:20:32
64.11 ریال10:10:31
64.1 ریال10:05:25
64.103 ریال10:00:33
64.113 ریال9:50:29
64.13 ریال9:40:23
64.15 ریال9:30:24
64.145 ریال9:20:22
64.148 ریال9:10:27
64.155 ریال9:00:31
64.153 ریال8:50:33
64.15 ریال8:40:23
64.14 ریال8:30:32
64.158 ریال8:20:23
64.16 ریال8:10:26
64.2 ریال8:00:25
64.198 ریال7:50:28
64.195 ریال7:40:22
64.198 ریال7:30:23
64.197 ریال7:20:29
64.199 ریال7:10:30
64.191 ریال6:50:20
64.193 ریال6:40:21
64.188 ریال6:30:42
64.185 ریال6:20:22
64.207 ریال6:10:22
64.205 ریال6:00:22
64.23 ریال5:50:20
64.24 ریال5:40:22
64.218 ریال5:30:31
64.22 ریال5:20:37
64.21 ریال4:50:21
64.209 ریال4:20:33
64.21 ریال2:40:22
64.178 ریال2:30:25
64.213 ریال2:10:27
64.217 ریال2:00:25
64.206 ریال1:50:22
64.18 ریال1:40:24
64.217 ریال1:30:26
64.212 ریال1:10:25
64.208 ریال1:00:43
64.213 ریال0:50:20
64.21 ریال0:40:26
64.215 ریال0:30:21
64.185 ریال0:20:19
64.166 ریال0:00:28
نظرات