دلار برابر فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:259.38
  • بالاترین قیمت روز:260.06
  • پایین ترین قیمت روز:259.36
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:259.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۰۰
  • نرخ روز گذشته:259.98
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.6

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
259.38 ریال6:00:21
259.36 ریال5:50:23
259.47 ریال5:40:22
259.4 ریال5:20:27
259.39 ریال5:10:26
259.38 ریال5:00:23
259.61 ریال4:50:22
259.7 ریال4:40:31
259.76 ریال4:30:27
259.75 ریال4:10:22
259.77 ریال3:50:44
259.8 ریال3:40:23
259.75 ریال3:30:19
259.93 ریال3:20:19
259.83 ریال3:10:21
259.87 ریال3:00:30
259.88 ریال2:50:22
259.92 ریال2:40:23
259.87 ریال2:30:32
259.86 ریال2:20:20
259.83 ریال2:10:18
259.77 ریال2:00:24
259.78 ریال1:50:26
259.93 ریال1:40:25
259.92 ریال1:30:23
259.94 ریال1:20:21
259.93 ریال1:10:23
260.01 ریال1:00:38
260.02 ریال0:50:19
260.06 ریال0:40:26
259.88 ریال0:30:18
259.78 ریال0:20:23
259.77 ریال0:10:27
259.85 ریال0:00:22
نظرات