دلار برابر فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:257.53
  • بالاترین قیمت روز:257.61
  • پایین ترین قیمت روز:256.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.27
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:256.99
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۰
  • نرخ روز گذشته:256.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.61

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
257.52 ریال11:55:36
257.53 ریال11:50:36
257.59 ریال11:45:41
257.55 ریال11:40:40
257.56 ریال11:35:41
257.61 ریال11:30:35
257.34 ریال11:26:07
257.26 ریال11:20:36
257.2 ریال11:15:40
257.24 ریال11:10:30
257.12 ریال11:05:33
256.98 ریال11:00:50
257.15 ریال10:55:40
257.11 ریال10:50:47
256.99 ریال10:45:36
257.03 ریال10:40:35
257.1 ریال10:35:31
257.26 ریال10:30:44
257.14 ریال10:25:35
257.17 ریال10:20:29
257.19 ریال10:15:32
257.2 ریال10:10:33
257.24 ریال10:05:31
257.18 ریال10:00:33
257.17 ریال9:50:24
257.05 ریال9:40:27
257.02 ریال9:30:25
256.99 ریال9:20:25
257.01 ریال9:10:22
256.98 ریال9:00:28
256.95 ریال8:50:32
257.02 ریال8:40:28
256.98 ریال8:20:21
257.02 ریال8:10:23
257.06 ریال8:00:26
257.07 ریال7:50:24
257.08 ریال7:40:21
257.02 ریال7:30:21
257.01 ریال7:20:29
256.95 ریال7:10:20
256.89 ریال7:00:23
256.93 ریال6:50:24
256.91 ریال6:40:27
256.88 ریال6:30:31
256.86 ریال6:10:27
256.79 ریال6:00:22
256.65 ریال5:50:20
256.77 ریال5:40:30
256.85 ریال5:20:22
256.82 ریال5:10:22
256.83 ریال5:00:23
256.87 ریال4:50:22
256.88 ریال4:40:26
256.92 ریال4:30:30
256.85 ریال4:20:20
256.89 ریال4:10:21
256.95 ریال4:00:27
256.96 ریال3:50:19
256.97 ریال3:40:20
256.98 ریال3:30:28
256.95 ریال3:20:19
256.94 ریال3:10:25
256.92 ریال3:00:24
256.89 ریال2:50:23
256.85 ریال2:40:21
256.89 ریال2:30:26
256.84 ریال2:20:31
256.86 ریال2:10:40
256.87 ریال2:00:23
256.82 ریال1:50:19
256.92 ریال1:40:18
256.8 ریال1:30:25
256.81 ریال1:20:28
256.96 ریال1:00:24
256.99 ریال0:50:27
257 ریال0:40:25
257.04 ریال0:30:29
257.02 ریال0:20:24
256.95 ریال0:10:25
256.99 ریال0:00:30
نظرات