دلار برابر گورده هائیتی

  • نرخ فعلی:64.464
  • بالاترین قیمت روز:64.464
  • پایین ترین قیمت روز:64.372
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:64.372
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:63.757
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.707

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
64.464 ریال4:40:20
64.372 ریال2:10:23
نظرات