دلار برابر کونای کرواسی

  • نرخ فعلی:6.279
  • بالاترین قیمت روز:6.2843
  • پایین ترین قیمت روز:6.2684
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.2728
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۰
  • نرخ روز گذشته:6.2709
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0081

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.279 ریال11:50:40
6.2831 ریال11:45:44
6.2832 ریال11:40:42
6.2829 ریال11:35:43
6.2813 ریال11:20:38
6.2795 ریال11:15:42
6.2818 ریال11:10:32
6.277 ریال11:05:35
6.2743 ریال11:00:52
6.2764 ریال10:55:42
6.2772 ریال10:50:49
6.2788 ریال10:45:38
6.2796 ریال10:40:37
6.2843 ریال10:35:32
6.2832 ریال10:30:46
6.2835 ریال10:25:36
6.282 ریال10:20:30
6.2827 ریال10:15:33
6.283 ریال10:10:34
6.2787 ریال10:05:32
6.2802 ریال10:00:34
6.2799 ریال9:50:25
6.2767 ریال9:40:29
6.2762 ریال9:30:26
6.2764 ریال9:20:26
6.2766 ریال9:10:24
6.2761 ریال9:00:29
6.2759 ریال8:50:33
6.2728 ریال8:40:29
6.2766 ریال8:30:24
6.2778 ریال8:20:22
6.2783 ریال8:10:24
6.2798 ریال8:00:27
6.2812 ریال7:50:25
6.2817 ریال7:40:22
6.2818 ریال7:30:22
6.2811 ریال7:20:30
6.2794 ریال7:10:21
6.2793 ریال7:00:23
6.271 ریال6:50:25
6.2781 ریال6:40:28
6.2772 ریال6:30:32
6.2755 ریال6:20:22
6.2751 ریال6:10:27
6.2724 ریال6:00:22
6.2695 ریال5:50:20
6.2688 ریال5:40:31
6.2732 ریال5:30:23
6.2737 ریال5:20:22
6.2726 ریال5:10:23
6.2734 ریال5:00:23
6.2694 ریال4:50:23
6.2733 ریال4:40:26
6.274 ریال4:30:30
6.2727 ریال4:20:21
6.2733 ریال4:10:21
6.271 ریال4:00:27
6.2745 ریال3:50:20
6.2747 ریال3:30:28
6.2741 ریال3:20:20
6.2738 ریال3:10:25
6.274 ریال3:00:24
6.2733 ریال2:50:23
6.2688 ریال2:40:21
6.2729 ریال2:30:27
6.2724 ریال2:20:32
6.2714 ریال2:10:51
6.2711 ریال2:00:23
6.2713 ریال1:50:19
6.2684 ریال1:30:25
6.2695 ریال1:20:28
6.2725 ریال1:00:24
6.2721 ریال0:50:27
6.2733 ریال0:40:25
6.2705 ریال0:30:29
6.2728 ریال0:20:24
6.2725 ریال0:10:25
6.2728 ریال0:00:30
نظرات