دلار برابر کوتزال گواتمالا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار برابر کوتزال گواتمالا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5885 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.94%